Nancy Godson, Contestant No: 29

Nancy Godson

Miss Nations International press